Оглас за вработување во АД МЕПСО

Оглас за вработување во АД МЕПСО

Краен рок за пријавување: 20.12.2014

Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работнн односипречистен текст (Објавен во службен весник на РМ број 145/2014), член 5, 6, 7 и 8 од Колективниот Договор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско Друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје или скратено АД МЕПСО, Скопје, и Одлуката бр. 027033 од 12. 12. 2014 година Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско Друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје или скратено АД МЕПСО, Скопје, распишува 
ЈАВЕН ОГЛАС 
За пополнување иа работни места со 3 (три работиика и заснивање на работен однос на неопределено време за извршување на работи во Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско Друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје или скратено АД МЕПСО, Скопје. 

Eду картичка за само 100 денари? Клик тука!

Кандидатите, покрај општите услови утврдени со закон, треба да ги исполнуваат посебните услови за пополнување на следните работни места:

– 1 (еден) извршител за работното место самостоен инженер за челични конструкции во служба за припрема на ДВ во Оддел ДВ ,Подружница ОПМ во АД МЕПСО, со висока стручна подготовка- УП/1 степен или 240 ЕКТС, Високо стручно образование- Машински факултет работно искуство 2 години за кое работно место нето платата изнесува 38. 500, 00 денари.

– 1 (еден) извршител за работното место евидентичар за документација(курир) во служба за комерцијално набавни работи Оддел за комерцијални работи ,Сектор за финансиски работи АД МЕПСО, со средна стручна подготовка IV степен, без работно искуство ,за кое ранотно место нето платата изнесува 24. 900, 00 денари.

– 1 (еден) извршител за работното место референт за набавки во служба за комерцијално набавни работи, Оддел за комерцијални работи ,Сектор за финансиски работи во АД МЕПСО, со ВШС/ВСС стручна подготовка -VI 1/ VII 1 степен или 1 80240 ЕКТС, Високо стручно образование- Економски факултет без работно, за кое работно место нето плата во износ од 35. 100, 00 денари

Со пријавата кандидатите треба да достават:
– Пријава, кратка биографија (СУ)
– Уверение за завршено соодветно образованис (во оригинал или копија заверена кај нотар)
– Доказ за работно искуство, со наведување на работното искуство и времетраењето на тоа искуство, издаден од компанија /институција/орган со која се докажува дека лицето (кандидатот) со конкретен степен на стручна подготовка има стекнато работно искуство, вештини и слично во оргинал или копија заверена кај нотар)
– Уверение за државјанство (во оригинал или копија заверена кај нотар)

Огласот трае 5 пет дена од денот на објавувањето не сметајќи го денот на објавувањето. Изборот на пријавените кандидати ќе се изврши во рок од 45/90/120 дена по истекот на рокот за пријавувањето во зависност од бројот на пријавените кандидати за наведеното работно место. Работниот однос се заснова на неопределено време. Работната недела трае 5 (пет) работни дена (од понеделник до петок), полното работно време изнесува 40 часа неделно со 8 работни часа дневно почетокот и завршетокот на дневното работно време е од 7, 45 часот до 08, 15 а заминување од работа од 15, 45 часот до 16, 15 часот со право на пауза од 30 минути во периодот од 10, 30 до 11, 00 часот.

Ненавремено доставените, како и некомплетните пријави, нема да се земат во предвид при разгледувањето. Сите апликации ќе бидат обработени со максимална доверливост. Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско Друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје или скратено АД МЕПСО, Скопје нуди еднакви можности за вработување без оглед на пол, раса, возраст, политичко мислење, брачен статус, религија, етничка или национална припадност. За извршениот избор пријавените кандидти ќе бидат известени во рок од 5 (пет) работни дена од денот на склучувањето на договорот за вработување со избраниот кандидат. Рокот за доставување на пријавите и документите на заинтересираните кандидати изнесува 5 (пет) дена ,сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот (не сметајќи го денот на објавувањето). Потребните документи да се достават на адресата на АД МЕПСО Скопје, ул. Максим Горки” бр. 4 Скопје.

Share Button

Препорачани статии

Информативна сесија за студирање во Италија за додипломски и последипломски студии

Време и место – недела 26.04.2018-та, од 20:00 часот, Едукативен центар ” Да научиме”

Повик за учество на работилница ” Велигденски обичаи и традиции во Германија”
Koнкурс за доделување на една стипендија во вредност од 80% за изучување на италијански јазик во Камерино, Италија

Koнкурс за доделување на една стипендија во вредност од 80% за изучување на италијански јазик во Камерино, Италија

Заинтересираните кандидати за добивање на стипендија, можат да се информираат и да закажат информативна средба на danaucime@gmail.com или да не’ контактираат на телефонскиот број 071/638997!

Конкурс за доделување на 10 ваучери во вредност од 300 евра за летна јазична програма за изучување на шпански јазик во Малага

Конкурс за доделување на 10 ваучери во вредност од 300 евра за летна јазична програма за изучување на шпански јазик во Малага

Дополнителни информации може да се добијат на danaucime@gmail.com или информирај се на 071/638997

Распоред на часови за интензивен курс по англиски јазик – почеток 26.03

Распоред на часови за интензивен курс по англиски јазик – почеток 26.03

Информации за слободни места на danaucime@gmail.com или 071/638997