Вработување во ЕЛЕМ

Вработување во ЕЛЕМ

Паричниот износ на основната плата е 26.980 денари

Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи пречистен текст Сл.весник бр.54/2013 година и член 5,7, 8 и 9 од Колективниот договор на АД Електрани на Македонија, во државна сопственост Скопје, а во врска со Одлуката за потреба од засновање на работен однос бр.04-390/1 од 22.01.2014 година
АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ
објавува
ЈАВЕН ОГЛАС
За потреба од засновање на работен однос во Дирекција, АД ЕЛЕМ – Скопје,
за извршување на работи на неопределено време, за следното работно место:
- 1 (еден) извршител на работно место 1100/67 „Референт за административни и архивски работи, приправник, во Службата за заеднички набавки, Оддел за заеднички набавки, Сектор за комерцијални работи.
Кандидатот покрај општите услови утврдени со закон, треба да ги исполнува и следните посебни услови: IV степен, Средно училиште.

Следете не’ на нашата фан страна на Фејсбук!

Паричниот износ на основната плата е 26.980 денари.
Работната недела трае 5 работни дена, од понеделник до петок. Полното работно време на работникот изнесува 40 часа неделно, а во текот на работниот ден ќе трае 8 часа и тоа со почеток од 07:30-08:00 часот до 15:30-16:00 часот. Огласот трае пет работни дена од денот на огласувањето.
Со пријавата кандидатите да достават:
- Доказ за завршено образование (оригинал или копија заверена на нотар);
- Уверение за државјанство (копија);
- Кратка биографија;
- Контакт телефон.
Некомплетните и ненавремено доставени пријави нема да се земат во предвид при разгледувањето. Изборот ќе се изврши во рок од 45 дена по истекот на рокот на пријавување.
Повеќе информации за начинот на пријавувење:
http://www.vrabotuvanje.com.mk/job-advert/referent-za-administrativni-i-arhivski-raboti/10889
Share Button

Препорачани статии

Презентации на Да Научиме во средните училиште “Цветан Димов” и “Никола Карев”

Презентации на Да Научиме во средните училиште “Цветан Димов” и “Никола Карев”

Можност за аплицирање за Еду Картичка за само 100 денари

Да научиме номиниран во категорија “Најдобар сајт во областа на образованието” за 2014-та година
Аплицирајте за целосна стипендија на Американскиот Универзитет во Бугарија

Аплицирајте за целосна стипендија на Американскиот Универзитет во Бугарија

Со поднесување на он лајн апликација најдоцна до 15 декември 2014, може да се регистрирате за бесплатниот (институционален) TOEFL тест кој ќе се оддржи на 31 јануари 2015 во Скопје.

ФИНАНСИСКО МОДЕЛИРАЊЕ ВО EXCEL – ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ НА ПОЗНАТИ ТЕОРИСКИ КОНЦЕПТИ ОД ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ, БАНКАРСТВОТО И ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ
Распоред на презентации на Да Научиме -Еду Картичка во средни училишта во Скопје